EN

Yatırımcı İlişkileriBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalı üzerinden şirketimizin genel ve finansal bilgilerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1585-yonga-mobilya-sanayi-ve-ticaret-a-s
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10760


ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

Ticaret Ünvanı : Yonga Mobilya Sanayi Ticaret AŞ
Vergi Dairesi : Saraylar
Vergi Numarası : 9820047773
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu : Denizli Ticaret Sicil
Ticaret Sicil No: 3665
Sermayesi : 210.000 TL
Ödenmiş Sermayesi : 210.000 TL
Kuruluş Tarihi : 02.12.1974
Adres : Kale Mah. Atatürk Bulvarı No:196  DENİZLİ
Tel: 0 258 267 15 15 Pbx
Faks : 0 258 267 19 47

YÖNETİM KURULU

Mehmet Bekir ŞASA - Yöetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Mustafa Turgut DALAMAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Safiye Aylin ŞASA - Yönetim Kurulu Üyesi
Aziz ŞASA - Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Soylu - Yönetim Kurulu Üyesi


 

TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Oda Faaliyet Belgesi                          

ANA SÖZLEŞME

  • İç Yönerge
  • Şirket Ana Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı                                               
  • Şirket Ana Sözleşmesi                          

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Veli Cingöz - Mali İşler Uzmanı
velicingoz@yongamobilya.com

Tel: 0 258 267 15 15 /127  Fax: (0 258) 267 19 47


Kale Mah. Atatürk Bulvarı No:196 DENİZLİ  Tel: 0 (258) 267 15 15 (Pbx)  Fax: 0(258) 267 19 47
yongamobilya@yongamobilya.com


 

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu  :   Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kale Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:196

Pamukkale / DENİZLİ

Biz, Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak; tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde faaliyet amaçlarımız ile  bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

·        Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

·        İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

·        Doğru ve güncel olarak,

·        Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, kalitemizden ödün vermeden hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bayiler, bültenler, tüketici şikayet formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·     Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Kale  Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 Pamukkale / DENİZLİ  adresine ıslak imzalı olarak veya ergun@yongamobilya.com kayıtlı elektronik posta adresimize  güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Tanıtım Filmi

Broşür 1

Broşür 2